Συμμετοχή σε όργανα διοίκησης Οργανισμών (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ)

 1. Διευθυντής & Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΑ (2017-2020).
 2. Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ (2015-2018) 
 3. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας-ΝΟΗΣΙΣ (2019-2022)  
 4. Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του ΕΑΑ ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος των ερευνητών για την περίοδο 2003-2005.
 5. Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας & Αστροφυσικής του ΕΑΑ (2011-2012).
 6. Μέλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αστρονομίας & Αστροφυσικής (2004-2005).
 7. Πρόεδρος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αστρονομίας & Αστροφυσικής για την διετία 2006-2007. 

Συμμετοχή σε Εθνικά & Διεθνή Συμβουλευτικά ή Όργανα Διοίκησης. 

 1. Μέλος της Εθνικής Αστρονομικής Επιτροπής (3 θητείες: 2001-2003, 2018-2019, 2020-παρόν)
 2. Πρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Επιστημών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιώσιμης Κινητικότητας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) (2020-παρόν)
 3. Μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυσικής του ΕΣΕΤΕΚ (2017-2019)
 4. Μέλος του European Space Science Committee-ESSC (2 θητείες: 2018-2019, 2020-παρόν), 
 5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Astroparticle Physics European Consortium (APPEC).

Συμμετοχή στη διοίκηση Επιστημονικών Εταιρειών 

 1. Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας (ΕΛΑΣΕΤ) για τέσσερις διετείς θητείες (2000-2002, 2002-2004, 2006-2008, 2008-2010). 
 2. Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΑΣΕΤ την διετία 2008-2010.
 3. Εκλεγμένο μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Βαρύτητας, Σχετικότητας & Κοσμολογίας (2012-2013)