Κύρια Ερευνητική Θεματολογία

Τα κύρια ερευνητικά μου ενδιαφέροντα στο κλάδο της Παρατηρησιακής Αστρονομίας, της Εξωγαλαξιακής Αστροφυσικής και Κοσμολογίας περιστρέφονται γύρω από τα θέματα: 

 • Υπολογισμός των Κοσμολογικών παραμέτρων χρησιμοποιώντας πολυφασματικά δεδομένα γαλαξιών, υπερκαινοφανών αστέρων, ομάδων και σμηνών γαλαξιών και πληθώρα διαφορετικών μεθοδολογιών. 
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις της εξέλιξης κοσμικών διαταραχών, και κατ’ επέκταση των βαρυτικά συζευγμένων δομών, σε κοσμολογικά μοντέλα μη συμβατικής σκοτεινής ενέργειας και σε εναλλακτικά μοντέλα βαρύτητας.
 • Μελέτη του εγγύς περιβάλλοντος και της σμηνοποίησης των Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων, χρησιμοποιώντας πολυφασματικά δεδομένα αλλά και νέους αλγορίθμους ανάλυσης, με σκοπό τον ενδελεχή έλεγχο της θεωρίας Ενοποίησης των Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων (Unification Paradigm).
 • Εσωτερική Δομή και Δυναμική Σμηνών και Ομάδων Γαλαξιών αλλά και των Άλω Σκοτεινής Ύλης, χρησιμοποιώντας τόσο παρατηρησιακά δεδομένα όσο και μεγάλες Κοσμολογικές προσομοιώσεις Ν-σωμάτων.
 • Δομή & Δυναμική σε Μεγάλες Κλίμακες στο Σύμπαν χρησιμοποιώντας γεωμετρικές και τοπολογικές προσεγγίσεις και ως ιχνηλάτες των κοσμικών δομών τους γαλαξίες, τις ομάδες και τα σμήνη γαλαξιών.

Κύρια Ερευνητική Μεθοδολογία 

Βασικό στοιχείο των μεθοδολογιών που χρησιμοποιώ στην έρευνα μου είναι η οργάνωση και καθοδήγηση μικρού (2-3 ατόμων) και μεσαίου (4-6 ατόμων) μεγέθους ερευνητικών ομάδων, αποτελούμενες από συναδέλφους ερευνητές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, για την καλύτερη διερεύνηση πολύπλοκων προβλημάτων αλλά ενίοτε αναλαμβάνω εξολοκλήρου την διερεύνηση προβλημάτων που καταλήγουν σε μονογραφίες (αναφέρονται στο Κεφ. 4 του παρόντος).  Επιπλέον συμμετέχω σε επιτελικό επίπεδο σε μεγάλες διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες που στόχο έχουν την οργάνωση του αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού για την αξιοποίηση μεγάλων όγκων δεδομένων και την ανάπτυξη πολύπλοκων αριθμητικών και αναλυτικών εργαλείων (επίσης αναφέρονται στο κεφάλαιο 4) για την επιστημονική διερεύνηση θεμελιωδών ερωτημάτων, όπως «ποια είναι η καταστατική εξίσωση της Σκοτεινής Ενέργειας», «ποιο είναι το κοσμολογικό μοντέλο που διέπει το παρατηρούμενο Σύμπαν». Συστατικά στοιχεία της ερευνητικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιώ είναι:

(α) η λήψη, ανάλυση και μοντελοποίηση παρατηρησιακών δεδομένων στο οπτικό μέρος του φάσματος και στις ακτίνες Χ από επίγεια και δορυφορικά τηλεσκόπια, 

(β) η ανάπτυξη μοντέλων και μεθόδων/αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων (τόσο παρατηρησιακών όσο και δεδομένων Κοσμολογικών προσομοιώσεων Ν-σωμάτων), και 

(γ) η αναλυτική λύση θεωρητικών προβλημάτων στην Κοσμολογία. 

Στα πλαίσια της λήψης πρωτογενών δεδομένων έχω συμμετάσχει σε πολλά παρατηρησιακά προγράμματα είτε σαν κύριος επιστημονικός υπεύθυνος είτε σαν επιστημονικός συν-υπεύθυνος. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για φασματοσκοπικές και φωτομετρικές παρατηρήσεις – χρησιμοποιώντας τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια του κόσμου (Keck, SUBARU και VLT)  – γαλαξιών με έντονη αστρογένεση, τύπου HII galaxies, τους οποίους χρησιμοποιούμε ως ιχνηλάτες της διαστολής του Σύμπαντος με στόχο να  υπολογίσουμε διάφορες κοσμολογικές παραμέτρους, όπως την σταθερά του Hubble, την κοσμολογική παράμετρο πυκνότητας της ύλης αλλά η κύρια προσπάθεια είναι να προσεγγίσουμε την καταστατική εξίσωση της Σκοτεινής Ενέργειας. Επίσης ασχολούμαι με παρατηρήσεις του κοντινού περιβάλλοντος των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων με σκοπό την κατανόηση φαινόμενων που δεν ερμηνεύονται από την Ενοποιημένο Μοντέλο (unification paradigm) των AGN. 

Παρατίθενται τα παρατηρησιακά προγράμματα στα οποία έχω συμμετάσχει είτε ως Επιστημονικά Υπεύθυνος είτε στην Επιστημονική Ομάδα:

 • Towards precision cosmology with HII galaxies (Periods 95A-2015, 97A-2016, 98A-2017). Φασματοσκοπία KMOS γαλαξιών HII με το τηλεσκόπιο 8 μέτρων VLT, PI: R.Terlevich
 • The Hubble constant via HII galaxies and giant HII regions (για τις περιόδους 2012Β, 2013A, 2014Β, 2015Β, 2016Α), Φασματοσκοπία B&C γαλαξιών HII με το τηλεσκόπιο 2.1 μέτρων SPT, PI: R. Chavez ή D. Fernandez (φοιτητές μου).
 • Multicolor (narrow and broad-band) imaging to probe the local environment of nearby AGN galaxies (για τις περιόδους 2014A, 2015A).  Φωτομετρία narrow-band του εγγύς περιβάλλοντος Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων, τηλεσκόπιο 2.3μ. Aristarchos, PI: M. Plionis.
 • Using HII glaxies to probe the equation of state of dark energy (Periods 90A-91A- 2012) Φασματοσκοπία XSHOOTER γαλαξιών HII με το τηλεσκόπιο 8 μέτρων VLT, PI: R. Terlevich
 • Cosmology with HII galaxies – 2008: Φασματοσκοπία HII γαλαξιών με το τηλεσκόπιο 8 μέτρων SUBARU, PI: F. Bresolin
 • Probing the Environment of AGN and Starburst Galaxies – 2008: CCD Φωτομετρία γειτονικών σε AGN γαλαξιών, Αρίσταρχος 2.3m. PI: M. Plionis 
 • Probing the Environment of AGN and Starburst Galaxies – 2005, 2006, 2007: Φασματοσκοπία γειτονικών σε AGN γαλαξιών, SPM 2.1m, PI: M. Plionis
 • Probing the Environment of AGN and Starburst Galaxies – 2005, 2006: Φωτομετρία B-R γειτονικών σε AGN γαλαξιών, SPM, 0.84m, 1.5m, PI: M. Plionis 
 • Probing the Environment of AGN and Starburst Galaxies – 2005, 2006: Υπέρυθρη φωτομετρία (J,H) γειτονικών σε AGN γαλαξιών, Cananea, 2.1m, PI: M.Plionis 
 • 10.Infrared Imaging of 2dF galaxies2002-2003: Υπέρυθρες φωτομετρικές παρατηρήσεις γαλαξιών, 2.1m Cananea, PI: L. Carrascο
 • 11.Dynamics & Star-Formation within Merging Cluster of Galaxies2002: UBVRI παρατηρήσεις ευρέως πεδίου του σμήνους Α1750, 2.2m ESO-WFI, PI: S. Maurocordato
 • 12.Merging Clusters of Galaxies: Multicolor Wide-Field Imaging2002: UBVRI παρατηρήσεις ευρέως πεδίου των σμηνών γαλαξιών Α2065, A2142, 3.4m CFHT, PI: S. Maurocordato
 • 13.Distribution of mass in the rich cluster A1413: Multi-color Imaging – 2002: 3.4m CFHT, PI: S. Maurogordato  
 • 14.Multicolor imaging of distant X-ray clusters: Imaging of high-z X-ray selected clusters, 2001: 3.4m CFHT, PI: M. Plionis 
 • 15.Analysis of a Merging cluster at z=0.247 and its Large-Scale Environment: Deep Multicolor imaging of A521 – 2001: 2.2m ESO-WFI, PI: C. Benoist 
 • 16.Star Formation within Merging Clusters of Galaxies: Multi Color Imaging – 2001: UBVI observations of A3921, 2.2m ESO-WFI, PI: C. Benoist
 • 17.XMM-VLT Study of Cosmic Structure & Evolution of Massive Clusters & Groups2001: Φασματοσκοπία αμυδρών γαλαξιών, μελών σμηνών και ομάδων, VLT-UT4, PI: H. Bohringer
 • 18.A critical Evaluation of Cosmic Evolution in the Galaxy Cluster Population for the Most Massive Objects2001: Φασματοσκοπία αμυδρών γαλαξιών, μελών σμηνών και ομάδων γαλαξιών, VLT-UT4 & NTT, PI: H. Bohringer
 • 19.Photometry of Lick Galaxies1986: Φωτομετρία CCD, JKT (1m), PI: R. Smith
 • 20.Redshifts of Lick Galaxies1985: Φασματοσκοπία γαλαξιών με ασθενή φαινόμενη λαμπρότητα, ΙNT (2.4m), PI: R. Smith

Πρόσφατα Επιστημονικά Ενδιαφέροντα

Ως αποτέλεσμα της σχεδόν  τετραετούς θητείας μου ως Διευθυντής και Πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, απέκτησα νέα επιστημονικά ενδιαφέροντα σχετικά με την πρόληψη και διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών αλλά και τη μελέτη και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, πεδία έρευνας στα οποία δραστηριοποιείται έντονα και αποτελεσματικά τόσο σε ερευνητικό όσο και επιχειρησιακό επίπεδο το ΕΑΑ. Στο πλαίσιο των εν λόγω ερευνητικών αντικειμένων ανέπτυξα σημαντική δραστηριότητα που είχε ως αποτέλεσμα: 

 • την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων (συνολικά περίπου 26,2 Mευρώ), 
 • την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων υπηρεσιών μέσω συμπράξεων με φορείς πολιτικής προστασίας, πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, κυβερνητικούς φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, βιομηχανίες κ.α.,
 • την ενημέρωση και διάχυση στην κοινωνία των δράσεων του ΕΑΑ, συμμετέχοντας ως ομιλητής σε συνέδρια και ημερίδες, δημοσιεύοντας άρθρα σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, προβάλλοντας τις σχετικές δράσεις του ΕΑΑ σε τηλεόραση και ραδιόφωνο.

Δημοσιεύσεις

Έχω συνολικά δημοσιεύσει πάνω από 260 άρθρα και 4 τόμους πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων ή μεταπτυχιακών σχολείων, εκ των οποίων:

 • 146 άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κριτές και υψηλού δείκτη αναγνωρισιμότητας (Impact factor-IF) [Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Astrophysical Journal, Astronomy & Astrophysics, New Astronomy, Journal of Cosmology & Astroparticle Physics, Physics Reviews D, Astroparticle Physics, κα]. Τα άρθρα κατανέμονται στα διαφορετικά περιοδικά, με διαφορετικά Impact Factors (IF), ως εξής:
JournalMNRASA&AApJApJLPRDJCAPApJSAPhNewA RMxAAPASAAs.Nach
Papers7035141362111111
IF5.236.215.58.374.385.218.312.611.062.113.471.17

Εκ των 146 αυτών δημοσιεύσεων οι 138 είναι σε διεθνή περιοδικά με Impact Factor>5.2, ενώ το μέσο Journal Impact Factor των 144 δημοσιεύσεων είναι 5.63. Εξ αυτών των δημοσιεύσεων, οι 

4 είναι μονογραφίες, 

23 πρώτου συγγραφέας, και  

54 δεύτερου συγγραφέα (εξ αυτών οι μισές περίπου έχουν ως πρώτο συγγραφέα φοιτητή μου και δημοσιεύουν αποτελέσματα των διδακτορικών, μεταπτυχιακών ή πτυχιακών διατριβών τους).

Επιπλέον, έχω δημοσιεύσει:

 • 14 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων δημοσιευμένων σε διεθνή περιοδικά με κριτές.
 • 63 άρθρα σε τόμους πρακτικών διεθνών συνεδρίων και σε VizieR Online Data Catalog.
 • 2 άρθρα επισκόπησης, ένα από τα οποία έχει επιλεγεί για ανάρτηση στο  KnowledgeBase 5 της  NASA Extragalactic Database-NED https://ned.ipac.caltech.edu/level5/March02/Plionis/frames.html
 • 27 άρθρα στον ημερήσιο ή περιοδικό τύπο, 14 στον ηλεκτρονικό τύπο και 9 στο περιοδικό της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας. 
 • 4 τόμους πρακτικών διεθνών συνεδρίων ή μεταπτυχιακών σχολείων σε εκδόσεις: Atlantic Sciences, Paris (ISBN 2-84394-227-6), Κluwer ASSL Vol. 276 και Vol. 301 και Springer Lecture Notes in Physics, LNP Vol. 740.
 • 3 επιστημονικές επιμέλειες βιβλίων: (α) «Το Βιβλίο του Διαστήματος», Εκδ. Παρισιάνου, 2017, και (β) “Κλίμα και Κοινωνία: Μετασχηματίζοντας το μέλλον” (επιμέλεια: Δεμερτζής, Αβράμη, Πλειώνης), Εκδόσεις Παπαζήση, 2022, (γ) “Ψευδοεπιστήμες και Θεωρίες Συνωμοσίας: ένας οδηγός πλοήγησης”, Παν/μιακες Εκδόσεις Κρήτης, 2023

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Σύμφωνα με την έγκυρη βάση δεδομένων ADS της ΝΑΣΑ (NASA Astrophysics Data Server) υπάρχουν άνω των 4750 αναφορών στο έργο μου, εκ των οποίων περίπου οι 4000 αναφορές είναι τρίτων. Σύμφωνα δε με την βάση δεδομένων Google Scholar υπάρχουν περίπου 6200 αναφορών στο έργο μου. 

Σημειώνω επίσης ότι εργασίες μου αναφέρονται και σε επτά δοκίμια Κοσμολογίας: S. Weinberg, “Cosmology”, Oxford (2008), Peacock, “Cosmological Physics”, Cambridge (1999), Fairall “Large-Scale Structure in the Universe” Wiley (1998), Coles & G.F.R. Ellis “Is the Universe Open or Closed?” Cambridge (1997), Coles & Lucchin “Cosmology“, Wiley (1995), Gurzadyan & Kocharyan “Paradigm of the Large-Scale Structure of the Universe”, Gordon & Breach Science Publishers (1994), F. Sanchez, et al.  “Observational & Physical Cosmology”, Cambridge (1992). 

Δείκτης Hiersch

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση αναγνώρισης ερευνητικού έργου μέσω του δείκτη Hiersch (2005, PNAS, 102, 16569) κατατάσσομαι, ανάλογα με διαφορετικές βάσεις δεδομένων ως εξής:

Βάση ΔεδομένωνGoogle ScholarNASA-ADSPublons/ResearcherID
h-index473734

Λόγω του ότι αυτός ο δείκτης δεν παίρνει υπόψιν την συνεισφορά του κάθε συγγραφέα στις δημοσιεύσεις, μπορεί να οριστεί και ο κανονικοποιημένος αντίστοιχος δείκτης, hnorm-index όπου οι αναφορές ανά δημοσίευση διαιρούνται με τον αριθμό των συν-συγγραφέων της δημοσίευσης. Αυτός ο δείκτης είναι ίσως πιο χαρακτηριστικός της προσφοράς του συγγραφέως μιας και δίνει μικρότερο βάρος στις εργασίες με πολλoύς συν-συγγραφείς. Η τιμή του κανονικοποιημένου δείκτη Hiersch, χρησιμοποιώντας την βάση δεδομένων NASA-ADS, είναι hnorm=16. Τέλος, επειδή η επιστημονική αυτοδυναμία κρίνεται κυρίως από τις μονογραφίες και τον αριθμό και ποιότητα των άρθρων όπου ο κρινόμενος είναι πρώτος συγγραφέας, ορίζεται και ο αντίστοιχος δείκτης Hiersch επί αυτών των άρθρων, h1-index. Σε αυτή την περίπτωση ο σχετικός δείκτης μου έχει τιμή: h1=17

Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια, Ημερίδες & Επιστημονικές Ομιλίες

Συνολικά έχω συμμετάσχει σε πάνω από 73 διεθνή και εθνικά συνέδρια Αστροφυσικής/Κοσμολογίας και σε 6 συνέδρια Κλιματικής Αλλαγής/Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, στα πιο πολλά εκ των οποίων έχω παρουσιάσει εργασίες μου υπό μορφή ομιλίας, ενώ έχω οργανώσει 5 διεθνή συνέδρια και ένα διεθνές μεταπτυχιακό σχολείο.  Παρατίθενται κάτωθι τα συνέδρια στα οποία έχω συμμετάσχει, ενώ αναφέρεται σε ποια ήμουν ομιλητής, προσκεκλημένος ομιλητής ή Οργανωτής.

Συνέδρια Αστροφυσικής – Κοσμολογίας

 1. ούλιος 1986: 8ο  Διεθνές workshop “Nearly Normal Galaxies” (ΗΠΑ).
 2. Ιούνιος 1987: Συμπόσιο της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης Νο 130 (Ουγγαρία) (poster).
 3. Δεκέμβριος 1987: Διεθνής συνάντηση του ESO – Munster  (Γερμανία).
 4. Ιούλιος 1990: Διεθνές συνέδριο “Superclusters & Clusters of Galaxies & environmental effects” (Ιταλία).
 5. Αύγουστος 1990: Διεθνές συνέδριο “Physical Cosmology” (Γαλλία) (poster).
 6. Νοέμβριος 1990: Ιταλικό Εθνικό Συνέδριο “Extragalactic Astronomy” (Ιταλία) (ομιλία).
 7. Δεκέμβριος 1990: Διεθνές συμπόσιο Texas/ESO-CERN (Αγγλία) (poster).
 8. Μάιος 1991: Διεθνές συνέδριο με θέμα “Cosmology & Relativity: a Scientific Culture bridge in the new Europe” (Ιταλία) (ομιλία).
 9. Οκτώβριος 1991: Διεθνές συνέδριο με θέμα “Cluster Environments and the Large Scale Structure of the Universe” (Ιταλία) (ομιλία).
 10. Σεπτέμβριος 1992: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστρονομίας της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας (HELAS).
 11. Απρίλιος 1994: Κοινό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής και Βρετανικής Αστρονομικής Ένωσης JENAM94 (Εδιμβούργο – Σκωτία) (ομιλία).
 12. Οκτώβριος 1994 : Πανιταλικό Συνέδριο Κοσμολογίας (Grado-Italy) (ομιλία).
 13. Απρίλιος 1995: XV- διεθνής συνάντηση Moriond (Γαλλία) “Clustering in the Universe(ομιλία).
 14. Ιούνιος 1995 : 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστρονομίας (ομιλία).
 15. Σεπτέμβριος 1995: Διεθνές Συνέδριο “Measuring & Modeling the Universe”, Ισπανία (ομιλία)
 16. Μαίος 1996 : Διεθνές συνέδριο “Wide Field Spectroscopy”,  (Ελλάς) (ομιλία).
 17. Ιούνιος 1996: Διεθνές Συνέδριο Κοσμολογίας “Critical Dialogues in Cosmology”, ΗΠΑ
 18. Νοέμβριος 1996: Διεθνές Συνέδριο “X-ray probing of Complex Galaxy Systems: Galaxies, Groups and Galaxy Clusters” (Ρώμη-Ιταλία).
 19. Ιούλιος 1997 : JENAM97 (Θεσ/νίκη) (ομιλία).
 20. Σεπτέμβρης 1997: Διεθνές συνέδριο “Large Scale Structure: Tracks & Traces”, Potsdam (Germany) (ομιλία).
 21. Απρίλιος 1998: 1η Ελληνική Ημερίδα Κοσμολογίας (Αθήνα) (ομιλία).
 22. Αύγουστος 1998: ESO Cosmology meeting (Garching) (5 posters).
 23. Σεπτέμβρης 1998: Διεθνές Συνέδριο Κοσμολογίας, Σάμος.
 24. Νοέμβρης 1998:  Πανελλήνιο Συνέδριο “Αστρονομία 2000+”, Αθήνα (ομιλία).
 25. Ιούλιος 1999: Διεθνές Συνέδριο Κοσμολογίας, Marseilles, France
 26. Σεπτέμβριος 1999: Διεθνές Συνέδριο ‘Large Scale Structure in the X-ray Universe’, (ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, 3 posters & 1 ομιλία
 27. Σεπτέμβριος 2000: Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Σχετικότητας, Ιωάννινα (ομιλία)
 28. Μάρτιος 2001: Διεθνές συνέδριο Κοσμολογίας στο Moriond-France (ομιλία).
 29. Απρίλιος 2001: Πανελλήνιο Συνέδριο Κοσμολογίας στο ΙΑΑ-ΕΑΑ (ομιλία).
 30. Ιούλιος 2001: Διεθνές Συνέδριο “Tracing Cosmic Evolution with Galaxy Clusters”, Sesto-Italy (ομιλία).
 31. Σεπτέμβριος 2001: Πανελλήνιο Συνέδριο Αστρονομίας 
 32. Μάρτιος 2002: Διεθνές Συνέδριο λόγω της συνταξιοδότησης του Καθηγητή Van Albada, στο Groningen της Ολλανδίας (προσκεκλημένη ομιλία).
 33. Μάρτιος 2002 Διεθνές συνέδριο “The Cosmological Parameters”, Moriond-France (ομιλία).
 34. Απρίλιος 2002: Διεθνές συνέδριο “Galaxy Evolution: Theory & Observations”, Cozumel-Mexico (ομιλία).
 35. Ιούλιος 2002: Διεθνές συνέδριο Gulliermo Haro “Millimetre Cosmology”, Μexico (ομιλία).
 36. Ιούλιος 2002: Διεθνές συνέδριο OSIRIS (Optical System Imaging & low Resolution Integrated Spectroscopy), ΙΝΑΟΕ-Mexico (ομιλία).
 37. Οκτώβριος 2002: Εθνικό Αστρονομικό Συνέδριο Μεξικού, Guadalajara (ομιλία).
 38. Ιούνιος 2003:  Διεθνές συνέδριο Multiwavelength Cosmology, Mykonos (ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)
 39. Απρίλιος 2003: Διεθνές συνέδριο Multiwavelength AGN Surveys, Cozumel, Mexico (ομιλία).
 40. Μάρτιος 2004: Διεθνές συνέδριο: IAU Colloquium No 195, Torino, Italy (προσκεκλημένη ομιλία–targeted talk).
 41. Ιούνιος 2005:“Α Pan-Chromatic View of Clusters of Galaxies and the Large-Scale Structure”, Advanced School, INAOE, Puebla, Mexico.
 42. Δεκέμβριος 2005: ESO meeting “Groups of Galaxies in the Nearby Universe”, Santiago, Chile (ομιλία).
 43. Δεκέμβριος 2005: Latin-American IAU Meeting, Pucon, Chile
 44. Μάρτιος 2006: Διεθνές συνέδριο: Moriond XXVI meeting “From Dark Halos to Light”, La Thuile, Italy (προσκεκλημένη ομιλία – targeted talk).
 45. Ιούνιος 2006:  Διεθνές συνέδριο: ”Bernard’s Cosmic Stories”, Spain (προσκεκλημένη ομιλία Review).
 46. Σεπτέμβριος 2006: Διεθνές συνέδριο: ”IDM 2006 – 6th International Workshop on the Identification of Dark Matter” , Ρόδος, Ελλάς (ομιλία).
 47. Δεκέμβριος 2006: Διεθνές Συνέδριο “Cosmic Voids”, Amsterdam-Holland (προσκεκλημένη ομιλία).
 48. Φεβρουάριος 2007: Διεθνές συνέδριο “Clusters of Galaxies as Cosmological Probes”, Aspen, USA (ομιλία).
 49. Ιούλιος 2007: Διεθνές συνέδριο “X-ray Surveys” στην Ρόδο (προσκεκλημένη ομιλία).
 50. Ιούλιος 2007: Διεθνές συνέδριο “From IRAS to HERSCHEL/PLANCK: Cosmology with Infrared and Submillimetre Surveys: Celebrating Michael Rowan-Robinsons’ 65th birthday”, στο Λονδίνο (ομιλία).
 51. Νοέμβριος 2007: Latin-American IAU Meeting, Isla Margarita, Venezuela (ομιλία).
 52. Απρίλιος 2008:  XXL meeting, Paris (προσκεκλημένη ομιλία).
 53. Ιούνιος 2008; ΝΕΒ ΙΙΙ, Θεσσαλονίκη, Ελλάς (προσκεκλημένη ομιλία – targeted talk).
 54. Ιούνιος 2008: ΑΣΤΡΟΝΕΤ, Liverpool, UK.
 55. Οκτωβριος 2008: Εθνικό Συνέδριο Αστρονομίας Αργεντινής (προσκεκλημένη ομιλία). 
 56. June 2009, “Invisible Universe”, Paris, France (ομιλία).
 57. September 2009, 9th International Conference of HELAS.
 58. September 2011: 10th HELAS conference, Ιωάννινα (ομιλία)
 59. July 2012: “XXL Cosnosrtium meeting”, Meudon, France (ομιλία).
 60. September 2012: “Half a Century of X-ray Astronomy”, Μύκονος (ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ).
 61. July 2013: “XXL Consortium Meeting”, Bonn, Germany (ομιλία).
 62. September 2013: “11th HELAS Conference”, Athens (προσκεκλημένη ομιλία Plenary). 
 63. Αpril 2014: “XXL AGN meeting”, Αθήνα (ομιλία).
 64. June 2014: “Massive Young Star Clusters Near and Far: From the Milky Way to Reionization”, 2013 Guillermo Haro Conference, Puebla, Mexico (ομιλία).
 65. June 2014: “XXL Consortium Meeting”, Sesto, Italy (ομιλία).
 66. June 2015:  Mljet, Croatia: “XXL 2015 Consortium meeting(ομιλία).
 67. March 2016: “6th Friends of Friends Meeting», Cordoba, Argentina (προσκεκλημένη ομιλία).
 68. September 2016: “Hot Spots in the XMM Sky”, Mykonos-Greece(ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ). 
 69. Αpril 2017: “7th Friends of Friends Meeting”, Cordoba, (προσκεκλημένη ομιλία). 
 70. July 2017: 13ο HELAS Conference, Heraklion-Crete (ομιλία). 
 71. Δεκέμβριος 2018:  14ο APPEC General Assembly, Αθήνα (ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ)
 72. June 2019: “Supermassive Black Holes: Enviroment and Evolution”, Corfu-Greece, (προσκεκλημένη ομιλία). 
 73. February 2020: “Cosmic Flows, Large-Scale Structures and Visualisation”, Stellenbosch, South Africa (oμιλία).

Συνέδρια Κλιματικής-Αλλαγής / Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών

 1. 14/03/2019: 2ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα. Αθήνα, Ομιλία
 2. 03/04/2019:”Symposium on Climate Change: Threats, Challenges, Solutions for Greece“, Deree College, Αθήνα, Ομιλία 
 3. 11-13/10/2019: 6ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο «ΜΥΚΗΝΕΣ»: Ναύπλιο, Ομιλία 
 4. 10/12/2019: “Enhancing Community Resilience through Strengthening the Preparedness and Response Capacity to Tailing and Water Dam Failure”, ALTER Project, Final Conference, American University of Armenia, Yerevan, Ομιλία
 5. 21/01/2020: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου ALTER (Συμμαχία για την Μείωση της Επικινδυνότητας) (DG ECHO Project), Κλειστή Ημερίδα, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, Κύπρος, Ομιλία
 6. 05/03/2020: 3ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές στην Ελλάδα, Αθήνα, Ομιλία 

Πρόσφατες (2017-2020) Προσκεκλημένες Επιστημονικές Ομιλίες σε Παν/μια και Εκπαιδευτικές Δράσεις

 1. ΕΚΕΤΑ/Θεσσαλονίκη με τίτλο: Το σκοτεινό και άγνωστο Σύμπαν Μάρτιος 2017 
 2. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με τίτλο: Το σκοτεινό Σύμπαν στην Ημερίδα Αστρονομίας & Αστροφυσικής – Ιούλιος 2017
 3. Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τίτλο A new Hubble Expansion Probe and Cosmological ConstraintsΜάιος 2018 
 4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διδάσκοντας το Σύμπαν», σε συνεργασία με το Ευγενίδειο, το ΥΠΠΕΘ και το PCCP (Paris Center for Cosmological Physics)  – Ιούλιος 2018
 5. Αυτόνομο Παν/μιο της Μαδρίτης (UAM), με τίτλο:HII galaxies as traces of the Hubble expansion and the Ho tension. 12/9/2019
 6. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το Σύμπαν για όλους». Συνεργασία μεταξύ των European Gravitational Observatory-Italy, Perimeter Institute- Canada, CMS Experiment CERN, Eθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Ιδρύματος Ευγενίδου, Σχολής Χιλλ και 2oυ Δημοτικού Σχολείου Πειραιά “Ουρουγουάη” –  3/11/2019

Κριτής Επιστημονικών Προτάσεων & Άρθρων

 • Κριτής επιστημονικών προτάσεων Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), German Research Foundation
 • Κριτής επιστημονικών προτάσεων Υπουργείου Έρευνας & Καινοτομίας της Ισπανίας.
 • Κριτής επιστημονικών προτάσεων Βασικής Έρευνας CONACYT του Μεξικού,
 • Κριτής επιστημονικών προτάσεων (μέλος TAC) του δορυφόρου ακτίνων-Χ Chandra της ΝΑSΑ (ΑΟ-11)
 • Κριτής επιστημονικών προτάσεων παρατήρησης (μέλος TAC) του δορυφόρου ΧΜΜ της ΕSA (ΑΟ12, ΑΟ-13), 
 • Κριτής επιστημονικών προτάσεων παρατήρησης (μέλος TAC) του τηλεσκοπίου GTC διαμέτρου 10μ των Καναρίων νήσων (για χρόνο παρατηρήσεων που αντιστοιχεί στο CONACYT του Μεξικού),
 • Κριτής επιστημονικών προτάσεων του European Science Foundation και ‘NATO International Scientific Exchange Programs’ (στο παρελθόν).
 • Κριτής Προγραμμάτων ΕΛΙΔΕΚ και της Γ.Γ.Ε.Τ.
 • Peer Reviewer άρθρων των επιστημονικών περιοδικών M.N.R.A.S., Astrophysical Journal, Astronomy & Astrophysics.